Prawo karne

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania;
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach;
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach;
 • sporządzanie, wnoszenie oraz popieranie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie pism procesowych, w szczególności apelacji, zażaleń, kasacji, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, wniosków itd.
 • pomoc w sytuacjach nagłych (tzw. sprawy aresztowe)

Prawo karne wykonawcze

 • dozór elektroniczny
 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • zarządzenie wykonania kary
 • rozłożenie grzywny na raty
 • wyrok łączny

Prawo hazardowe

 • reprezentowanie i obsługa prawna polskich oraz zagranicznych podmiotów z sektora branży hazardowej
 • bieżące doradztwo prawne
 • obrona w postępowaniu karnym o występek z art. 107 kks właścicieli urządzeń do gier, właścicieli lokali lub osób wynajmujących powierzchnie w lokalach pod zainstalowanie urządzeń do gier
 • reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry na etapie postępowania toczącego się przed organami celno – skarbowymi oraz sądami administracyjnymi

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • alimenty (zasądzenie, obniżenie, podwyższenie lub ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał)
 • władza rodzicielska (powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie lub przywrócenie)
 • kontakty (ustalenie, ograniczenie lub zakazanie)
 • przysposobienie
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli
 • zarząd majątkiem dziecka
 • ubezwłasnowolnienie

Odszkodowania i zadośćuczynienia

 • wypadki komunikacyjne
 • wypadki przy pracy
 • zdarzenia losowe (poślizgnięcia, potknięcia)
 • potrącenia przez pojazd
 • błędy medyczne
 • śmierć osoby najbliższej

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 • reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym obejmujące przygotowanie stosownej dokumentacji niezbędnej do utworzenia spółki,
 • kompleksowa obsługa korporacyjna uczestników obrotu gospodarczego,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego,
 • sporządzanie pozwów z zakresu prawa gospodarczego,
 • doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy prawnej,
 • przeprowadzanie zmian w strukturach spółek, tj. obniżenie, podwyższenie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe, zmiany treści umów itd.,
 • sporządzanie umów handlowych i opinii prawnych, projektów statutów i regulaminów,
 • przygotowywanie stosownej dokumentacji na zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,
 •  wsparcie prawne w trakcie negocjacji i mediacji z partnerami handlowymi
 • windykacja należności (monit, windykacja przedsądowa, sądowa)

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • analiza sytuacji prawno – ekonomicznej przedsiębiorstw i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ocena istnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, analiza dokumentacji)
 • sporządzanie wniosków o upadłość konsumencką i upadłość przedsiębiorcy
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
 • prowadzenie procesów restrukturyzacji firm
 • doradztwo prawne w toku postępowania
 • prowadzenie negocjacji

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych;
 • windykacja należności (dochodzenie należności w postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym – sporządzanie przedprocesowych wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę, reprezentowanie w postępowaniu sądowym, wszczynanie i nadzorowanie postępowań komorniczych, monitowanie spłat, sporządzanie skarg pauliańskich);
 • realizacja praw własnościowych i praw rzeczowych (ochrona własności i posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebności, eksmisja);
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, unieważnienie testamentu, wydziedziczenie, niegodność dziedziczenia);
 • dobra osobiste (naprawienie szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zobowiązanie osoby, która naruszyła dobro osobiste do podjęcia stosownych działań)
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej, samorządowej i sądami administracyjnymi
 • sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniosków o wznowienie postępowania, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz i ekspertyz

Prawo pracy

 • sporządzanie pozwów i reprezentowanie stron w postępowaniach w przedmiocie m. in. rozwiązania stosunku pracy, przywrócenia do pracy, sprostowania świadectwa pracy, zapłaty wynagrodzenia
 • sporządzanie pozwów i reprezentowanie stron w sprawach o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, dyskryminacji, mobbingu, zwolnienia z pracy
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy
 • tworzenie, opiniowanie i modyfikowanie wewnętrznych aktów prawnych, w tym regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania
 • obsługa prawna związków zawodowych
 • pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Prawo własności intelektualnej

 • prawo autorskie
 • prawo nieuczciwej konkurencji
 • prawo prasowe oraz prawo mediów
 • znaki towarowe (m. in. badanie czystości znaku, rejestracja, postępowania sprzeciwowe)
 • prawo nowych technologii
 • prawo mody
 • obsługa podmiotów z branży kreatywnej (prawne problemy funkcjonowania w Internecie, regulaminy sklepów internetowych, umowy licencyjne, umowy przenoszące prawa autorskie, umowy wydawnicze, ochrona wizerunku)

Pełne zadowolenie klienta

PROFESJONALNE WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE SPRAWY

 

Profesjonalizm i zaangażowanie

SPECJALIZACJE

Dbając o pełne zadowolenie naszego Klienta, stawiamy na całkowity profesjonalizm oraz wysoki poziom merytoryczny, świadcząc usługi prawne najwyższej jakości w następujących obszarach prawnych:

 

W zakresie wykonywania konkretnych zleceń kancelaria współpracuje z zaufanym zespołem doświadczonych adwokatów oraz radców prawnych. W przypadku konieczności udzielenia pomocy prawnej spoza wyżej wymienionych praktykowanych obszarów prawa, podejmujemy się prowadzenia sprawy we współpracy ze specjalistą posiadającym wieloletnie doświadczenie i szerokie kompetencje w danej dziedzinie. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie udzielić Państwu kompleksowego wsparcia prawnego, świadcząc usługi prawne również w następujących dziedzinach: